لیستی از بهترین بیت ها به صورت رایگان , همه بیت ها با کیفیت اصلی و گلچینی از بهترین بیت ها هستند!

  نام بیت سبک حجم  دریافت
01  دیسلاو  9/97 MB Download
02  اعتراضی  3/17 MB  Download 
03  گنگ  6/62 MB  Download 
04   گنگ  3/62 MB  Download 
05 گنگ  5/81 MB  Download 
06  اعتراضی  2.38 MB Download
07 دیسلاو   5/34 MB   Download  
08 گنگ  7/90 MB  Download 
09 دیسلاو  8/15 MB Download
10  ترپ  10/1 MB  Download 
11 اعتراضی  6/60 MB Download
12 اجتماعی  7/79 MB Download
13 ترپ  9.30 MB Download
14   اعتراضی  7/88 MB Download
15    اعتراضی  7/88 MB Download
16 اجتماعی  12/6 MB Download
17 دیسلاو 9/80 MB Download
18 دیسلاو 7/43 MB Download
19 دیسلاو 10/4 MB Download
20 دیسلاو 7/25 MB Download
21 دیسلاو 8/53 MB Download
22 اعتراضی 8/73 MB Download
23 دیسلاو 10/6 MB Download
24 اعتراضی 13/3 MB Download
25  داپ استپ 7/55 MB Download
26 ترپ 8/88 MB Download
27 اجتماعی 9/16 MB Download
28 گنگ (اولد اسکول) 8/32 MB Download
29 اجتماعی 9/61 MB Download
30 ترپ 9/24 MB Download
31 اولد اسکول 8/94 MB Download
32 ترپ 5/96 MB Download
33 اجتماعی 9/75 MB Download
34 ترپ 6/63 MB Download
35 گنگ (اولد اسکول) 6/53 MB Download
36 دلنوشت 6/60 MB Download
37 ترپ 8/43 MB Download
38 دلونشت 9/61 MB Download
39 دلنوشت 7/10 MB Download
40 اجتماعی 11/7 MB Download
41 احساسی 9/98 MB Download
42 گنگ 5/43 MB Download
43 دلنوشت 9/88 MB Download
44 گنگ 7/70 MB Download
45 دلنوشت 8/61 MB Download
46 اجتماعی 9/76 MB Download
47 هیپ هاپ 6/95 MB Download
48 دلنوشت 6/83 MB Download
49 هیپ هاپ 6/27 MB Download
50 هیپ هاپ 10/5 MB Download
صفحه دوم