بیت (اهنگ بی کلام) در سبک های مختلف به صورت رایگان!

برای خرید بیت در سبک های مختلف کلیک کنید!
  نام بیت سبک حجم  دریافت
F 01  دیسلاو 9.97 MB Download
F 02  اعتراضی  3.17 MB  Download 
F 03  گنگ  6.62 MB  Download 
F 04   گنگ  3.62 MB  Download 
F 05 گنگ  5.81 MB  Download 
F 06  اعتراضی 2.38 MB Download
F 07 دیسلاو   5.34 MB   Download  
F 08  گنگ  7.90 MB  Download 
F 09 دیسلاو  8.15 MB Download
F 10  ترپ  10.1 MB  Download 
F 11 اعتراضی  6.60 MB Download
F 12 اجتماعی  7.79 MB Download
F 13 ترپ  9.30 MB Download
F 14   اعتراضی  7.88 MB Download
F 15    اعتراضی  7.88 MB Download
F 16 اجتماعی  12.6 MB Download
F 17 دیسلاو 9.80 MB Download
F 18 دیسلاو 7.43 MB Download
F 19 دیسلاو 10.4 MB Download
F 20 دیسلاو 7.25 MB Download
F 21 دیسلاو 8.53 MB Download
F 22 اعتراضی 8.73 MB Download
F 23 دیسلاو 10.6 MB Download
F 24 اعتراضی 13.3 MB Download
F 25  داپ استپ 7.55 MB Download
F 26 ترپ 8.88 MB Download
F 27 اجتماعی 9.16 MB Download